Dotacje na rozwój turystyki w zachodniopomorskim

8 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ 1.5).
W ramach niniejszego naboru mikro, mali i średni przedsiębiorcy z obszaru województwa zachodniopomorskiego – prowadzący działalność gospodarczą w ramach szeroko rozumianej branży turystycznej – będą mieli możliwość ubiegania się o dotację unijną na rozwój proinnowacyjnych usług turystycznych.
Jednocześnie, nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 RPO WZ jest skierowany także do tych podmiotów gospodarczych, które dopiero chcą wejść na rynek “turystyczny”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Inwestycja firmy musi prowadzić do poprawy innowacyjności oferty turystycznej. Tym samym, zachodniopomorscy przedsiębiorcy, ubiegając się o dotację unijną w ramach Działania 1.5 RPO WZ, będą mogli otrzymać dofinansowanie na takie wydatki jak:

 • zakup gruntów, budynków oraz budowli,
 • zakup nowoczesnych urządzeń i maszyn.

Dofinansowaniem objęte są również wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowanie) oraz wdrażanie rozwiązań technologicznych.

Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dotację?

Składając wniosek o dofinansowanie projektu należy mieć na uwadze następujące kryteria:

 • wprowadzony do oferty firmy produkt / atrakcja turystyczna musi być innowacyjna, co najmniej w skali regionalnej (obszar województwa zachodniopomorskiego);
 • zwiększone szanse na dotację będą miały projekty polegające na tworzeniu atrakcji lub produktów turystycznych w obszarach określonych w dokumencie “Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki”;
 • dobrze widziana jest komplementarność planowanej inwestycji z już funkcjonującymi na rynku produktami / atrakcjami turystycznymi;
 • istotnym będzie również fakt, czy inwestycja firmy może samodzielnie generować ruch turystyczny na obszarze województwa i wpływać na wzrost atrakcyjności województwa na tle innych;
 • wymagane jest, aby w efekcie realizacji projektu podniosła się konkurencyjność przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym. Prosimy mieć przy tym na uwadze to, iż najwyżej punktowana będzie poprawa konkurencyjności na skalę krajową i międzynarodową;
 • każdy z przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu musi realizować swój projekt na obszarze województwa zachodniopomorskiego;
 • wysoce rekomendowane jest utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu;
 • oceniany będzie, czy projekt będzie miał wpływ na wydłużenie sezonu turystycznego;
 • punktowane będzie również wykorzystanie naturalnego potencjału danego obszaru.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby przystąpić do konkursu?

Każdy przedsiębiorca chcący uzyskać dofinansowanie musi złożyć w instytucji odpowiadającej za Działanie 1.5 RPO WZ (tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego) między innymi następujące dokumenty:
– wniosek o dofinansowanie projektu,
– biznes plan,
– analizę finansową,
– harmonogram realizacji projektu,
– pozostałe wymagane załączniki.

Jak wygląda finansowanie projektu 1.5 RPO WZ?

Kwota maksymalnego dofinansowania 4 mln zł
 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 300.000,00 zł
Dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw 55% wydatków kwalifikowanych
Dofinansowanie dla średnich przedsiębiorstw 45% wydatków kwalifikowanych

Każdy przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie unijne w ramach Działania 1.5 RPO WZ może finansować swoją inwestycję z wykorzystaniem zaliczek (część dofinansowania wypłacana jest przedsiębiorcy z góry) lub najpierw ze środków własnych a dofinansowanie wypłacane jest później, jako refundacja poniesionych wydatków. Możliwe jest również łączenie obydwu tych form finansowania projektu unijnego.

Jak wygląda aplikowanie o dotację 1.5 RPO WZ?

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 RPO WZ trwa do 29 maja 2017 roku. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie – w terminie 2-3 miesięcy – otrzymacie Państwo informację o wyniku oceny formalnej złożonego projektu. Następnie, dokumentacja trafia na ocenę merytoryczno-finansową, która kończy się decyzją o przyznaniu firmie dotacji lub umieszczeniu projektu na liście projektów rezerwowych (w sytuacji, gdy pula funduszy unijnych zostanie wyczerpana przez innych przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie projektu z tego samego źródła).

Więcej informacji na temat Działania RPO WZ 1.5 znajdziecie Państwo pod linkiem. Zapraszamy Państwa również na indywidualne spotkanie z naszymi specjalistami, którzy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania w temacie Działania 1.5 RPO WZ.