Dotacje na inwestycje firm w zachodniopomorskim

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów, które wygenerują w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach, jak najwięcej nowych miejsc pracy. Dotacje unijne w ramach Działania 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (1.6 RPO WZ) skierowane są do firm, które chcą zlokalizować swoje zakłady na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

Jeżeli planujesz pozyskać dofinansowanie w ramach Działania 1.6 RPO WZ pamiętaj, że jego celem jest wsparcie projektów inwestycyjnych zwiększających potencjał produkcyjny. Projekt taki musi być ukierunkowany na stworzenie trwałych miejsc pracy oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia. Powyższe oznacza również, że inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z Działania 1.6 RPO WZ musi być realizowana na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Firma ubiegająca się o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 RPO WZ może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych między innymi takie wydatki jak zakup:
– gruntów,
– budynków,
– budowli,
– nowoczesnych maszyn i urządzeń,
– linii produkcyjnych,
– wartości niematerialnych i prawnych,
– czy też wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, które doprowadzą do:

  • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
  • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,
    których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO WZ 1.6

O dofinansowanie mogą się starać wyłącznie ci przedsiębiorcy, których projekty będą dotyczyć wyłącznie działalności produkcyjnej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy z sektora MSP tzn. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE

Ubiegając się o dotację, każda firma musi złożyć – wraz z wnioskiem o dofinansowanie do Działania 1.6 RPO WZ – m.in. takie dokumenty jak:
– biznes plan,
– analiza finansowo-ekonomiczna,
– harmonogram projektu,
– pozostałe wymagane załączniki.

Przedłożone dokumenty podlegają każdorazowo ocenie formalnej, której negatywny efekt powoduje odrzucenie projektu – dlatego, tak ważnym jest prawidłowe przygotowanie pełnej dokumentacji tzn. w taki sposób, aby nie zawierała ona absolutnie żadnych błędów.

JAKI JEST POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU

W przedmiotowym naborze kwota dofinansowania będzie uzależniona od utworzonej liczby miejsc pracy:

 – 10 miejsc pracy  dofinansowanie wyniesie do 2.000.000,00 zł
 – powyżej 10 miejsc pracy  dofinansowanie wyniesie do 200 000 zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu tj. 10 000 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:  
 45%  w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
55%   w przypadku średnich przedsiębiorstw

DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 2 listopada 2015 r. do 1 lutego 2016 r.

Zapraszamy Państwa również na indywidualne spotkanie z naszymi doradcami, którzy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania w temacie Działania 1.6 RPO WZ oraz pomogą Państwu w opracowaniu kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej. Więcej informacji na temat Działania 1.6 znajdą Państwu tutaj.