Harmonogram naboru wniosków POPC na 2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Harmonogram obejmuje szereg interesujących konkursów jakie przewidziano dla przedsiębiorców oraz instytucji na 2017 r.

Jakie nabory wniosków w trybie konkursowym przewidziano w harmonogramie POPC na 2017 r.?

W 2017 r. planowanych jest siedem naborów wniosków dla następujących działań / poddziałań POPC:

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki administracji rządowej oraz podmioty im podległe, sądy i jednostki prokuratury, jak również partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna. Dofinansowanie będzie przyznawane na tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) oraz tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla świadczenia usług publicznych (A2B, A2C). Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 100%.

Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

Działanie to skierowane jest wyłącznie do jednostek administracji rządowej (wraz z jednostkami im podległymi) oraz do partnerstw tworzonych pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami. Dotacje unijne będą przyznawane na transfer gotowych rozwiązań informatycznych pomiędzy urzędami oraz wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach (obejmuje to również opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji. Udzielana pomoc może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT. Podobnie jak w przypadku Działania 2.1, w ramach Działania 2.2 POPC dofinansowanie obejmuje 100% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (dwa konkursy dla dwóch różnych typów projektów)

Dotacje w ramach Poddziałania 2.3.1 będą dostępne wyłącznie dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, instytucji działających w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, jak również partnerstwa pomiędzy ww. podmiotami. Dofinansowanie może być przeznaczone na szkolenia, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób fizycznych. Poziom dofinansowania sięga 97% kosztów kwalifikowanych.

Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

O dotacje w ramach Poddziałania 2.3.2 mogą ubiegać się wyłącznie instytucje państwowe lub instytucji dzioałające z ramienia Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto, dofinansowanie może otrzymać Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i archiwa państwowe oraz ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni. Dodatkowo, podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji 2.3.1 POPC są jednostki administracji rządowej (wraz z jednostkami podległymi) oraz biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Dotację mogą otrzymać projekty, które polegają na digitalizowaniu zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych. Projekt musi prowadzić do zwiększenia dostępności oraz poprawy jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenia możliwości ich ponownego wykorzystania.

Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowe
Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Dofinansowanie otrzymają te projekty, które w największym stopniu przyczynią się do “Zwiększenia stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych”. Więcej informacji na temat: powyższych konkursów znajdziesz na stronie CPPC:

Dla pozostałych działań / poddziałań nie przewiduje się naborów w 2017 roku lub będą to nabory w trybie pozakonkursowym. Szczegółowych informacji na temat terminów naborów dla poszczególnych działań i poddziałań udzielą Ci nasi doradcy – napisz lub zadzwoń do nas.