Będą kolejne dotacje na budowę sieci z POPC 1.1

Jak podaje Telko.in – powołując się na słowa wiceministra cyfryzacji Piotra Woźnego – w tym roku odbędzie się jeszcze jeden nabór wniosków w ramach działania 1.1 POPC tj. dotacji na budowę sieci internetu szerokopasmowego. Obecnie, trwa ocena projektów złożonych przez Wnioskodawców w drugim naborze POPC 1.1 (konkurs zakończył się w dniu 17 lutego 2017 r.). 

Po przeprowadzeniu pełnej oceny (formalnej i merytorycznej), Ministerstwo Cyfryzacji przeanalizuje, które obszary – dostępne w drugim naborze POPC 1.1 – pozostaną bez inwestora. Już teraz takich obszarów jest 12 (nie złożono na nie w ogóle wniosków o dofinansowanie), a ich liczba może ulec zwiększeniu – pod warunkiem, że na obszarach, w przypadku których złożono wniosek – w wyniku oceny nie zostanie wyłoniony żaden inwestor.

Jakich wymogów możemy spodziewać się w ramach III naboru POPC 1.1?

Dotacje na budowę sieci mają być rozdysponowane pomiędzy ISP na podobnych zasadach, jak odbyło się to w drugim naborze wniosków o dofinansowanie POPC. Oznacza to, że operatorzy internetowi, chcący skorzystać z dofinansowania POPC 1.1 będą musieli planować swoje inwestycje z uwzględnieniem poniższych warunków:

  • Teren całego kraju został podzielony na obszary inwestycyjne POPC (NUTS 3).
  • Jeden obszar inwestycyjny POPC 1.1 (NUTS 3) obejmował teren kilku sąsiadujących ze sobą powiatów. Jednocześnie, każdy z obszarów NUTS 3 miał z góry określone punkty adresowe, które można było ująć w ramach projektu. Inwestor planując swoją sieć nie mógł ujmować w koncepcji technicznej innych punktów adresowych, niż te określone przez CPPC.
  • Dla każdego obszaru wyznaczono minimalną liczbę punktów adresowych, które należało objąć zasięgiem sieci internetowej POPC 1.1. W zależności od obszaru, liczba przyłączy wahała się od około 4 tys. do 24,5 tys.
  • Ponadto, do każdego obszaru POPC 1.1. przypisano listę placówek edukacyjnych, które obowiązkowo należało podłączyć do budowanej sieci.
  • Wymóg podłączenia placówek edukacyjnych narzucał na Wnioskodawców wykonanie 80% przyłączy w okresie 14 miesięcy od zawarcia umowy o dofinansowanie. Pozostałe 20% należało wykonać do 20 miesięcy od podpisania umowy.
  • Każdy obszar miał z góry przypisaną, maksymalną kwotę dofinansowania. Kwota ta mieściła się w przedziale od 16 mln zł do 73,6 mln zł.
  • Minimalna przepustowość sieci została określona na 30 Mb/s. Wyjątkiem były ujęte na danym obszarze szkoły, którym należało zapewnić przyłącza o przepływności min. 100 Mbit/s.
  • Planowaną inwestycję można było wykonać zarówno z wykorzystaniem technologii przewodowej, jak również z wykorzystaniem technologii radiowej (LTE) – dokładne parametry techniczne sieci określał odrębny dokument opracowane przez UKE.
  • Większe szanse na dotację POPC 1.1 mieli ci operatorzy, którzy mogli wykazać się dużym doświadczeniem w zakresie budowy sieci internetowych na własne potrzeby.

Dokumentacja POPC 1.1 to nie tylko wniosek o dofinansowanie

Aby otrzymać dofinansowanie Wnioskodawcy muszą złożyć kompletną i prawidłowo przygotowaną dokumentację aplikacyjną, która składa się z następujących dokumentów:
– wniosek o dofinansowanie,
– studium wykonalności,
– analiza finansowa,
– koncepcja techniczna,
– kosztorys inwestycji,
– harmonogram rzeczowo-finansowy projektu,
– formularz planowania i zasięgów sieci,
– mapy koncepcyjne,
– formularz dot. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z zaświadczeniem RDOŚ dot. obszarów Natura 2000,
– pozostałe załączniki: dokumenty rejestrowe i finansowe firmy, wpis do RPT, formularze dot. pomocy de minimis, oświadczenie o statusie MSP, promesa kredytowa.