Instrumenty finansowe

Podstawową cechą instrumentów finansowych (zwanych też odnawialnymi lub zwrotnymi) jest to, że po ich wykorzystaniu odbiorca ostateczny musi zwrócić otrzymane wsparcie a dzięki temu pieniądze trafiają z powrotem do puli i mogą pomóc kolejnemu Beneficjentowi.

Co zaliczamy do instrumentów finansowych?

Do instrumentów finansowych, o które ubiegać się mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy zaliczamy:

 • poręczenia,
 • pożyczki, w tym pożyczki szerokopasmowe,
 • pożyczki obrotowo-inwestycyjne,
 • pożyczki inwestycyjne,
 • pożyczki na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowej.

Dzięki zastosowaniu instrumentów finansowych zwiększają się szanse na realizację tych projektów, które do tej pory napotykały na problemy w pozyskiwaniu finansowania w warunkach rynkowych bądź nie miały możliwości skorzystania z dotacyjnej formy wsparcia.

Jakie firmy mogą otrzymać wsparcie?

Instrumenty finansowe mają pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:

 • rozpoczynają działalność (startup-y),
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie?

Kredyty, pożyczki, poręczenia muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
 • unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii;
  informatyzację;
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych;
  tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Co jest wykluczone z finansowania?

Wsparcie otrzymane w ramach instrumentów finansowych nie może być przeznaczone na:

 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  finansowanie celów konsumpcyjnych,
 • spłatę pożyczek i kredytów,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Środki w ramach instrumentów finansowych rozdysponowują nie urzędnicy, ale pośrednicy finansowi, do których należą najczęściej lokalne fundusze pożyczkowe czy poręczeniowe lub banki.