Opracowania środowiskowe

W ramach usług obejmujących przygotowanie dokumentacji środowiskowej nasza firma zajmuje się opracowywaniem:

 • Programów Ochrony Środowiska dla gmin oraz Planów Gospodarki Odpadami dla gmin;
 • Programów Usuwania Azbestu;
 • karty informacyjnej przedsięwzięcia – dawniej „informacja o planowanym przedsięwzięciu” będącą podstawą do ustalenia zakresu raportu przez właściwy terenowo Urząd Gminy lub miasta – sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);
 • raportów oddziaływania na środowisko (na każdym etapie planowanej inwestycji), które są podstawą do wydania tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć z grupy II – dla których raport może być wymagany – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko np.: przedsięwzięcia drogowe, przemysłowe itp.);
 • kompleksowych materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla wszystkich przedsięwzięć, które wymagają jej uzyskania;
 • operatów wodnoprawnych niezbędnych do otrzymania decyzji – „pozwolenia wodnoprawnego”;
 • wniosków na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów zgodny z ustawą o odpadach, dla przedsięwzięć produkujących odpady;
 • wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów zgodny z ustawą o odpadach;
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi zgodnie z ustawą o odpadach, jeżeli przedsięwzięcie wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie, albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne;
 • Programów Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi – zgodnych z ustawą o odpadach dla przedsięwzięć produkujących odpady powyżej 0,1 Mg rocznie;
 • prognoz oddziaływania na środowisko do dokumentów strategicznych.