Pozyskiwanie dotacji UE

Skuteczne doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych 

ARVADO Consulting obsługuje kompleksowo projekty dofinansowane ze środków unijnych oraz środków krajowych, m.in. w ramach takich programów jak:

 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO) dla wszystkich województw
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY)
 • Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)
 • programy wdrażane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR),
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC), Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) itp.

W zależności od potrzeb naszych Klientów, w skład opracowywanej przez naszą firmę dokumentacji projektowej wchodzi:

 • wniosek o dofinansowanie,
 • studium wykonalności,
 • analiza finansowo – ekonomiczna,
 • dokumentacja techniczna inwestycji,
 • ocena oddziaływania na środowisko,

schemat 1 tworzenia dokumentacji unijnej

Ponadto, każdorazowo ARVADO Consulting gwarantuje, że przygotowana dokumentacja aplikacyjna przejdzie pozytywnie ocenę formalną. Wysoką jakość świadczonych przez nas usług potwierdzają przykładowe referencje.