POIR 2.1 – program krajowy

„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Typ projektu: Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków. Warunkiem jest, że ich nabycie służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

  • mikroprzedsiębiorstwa,
  • małe przedsiębiorstwa,
  • średnie przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

  • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi (w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji):
    • województwo mazowieckie: 10% – 55%,
    • pozostałe województwa: 25% – 70%.
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2.000.000 zł.

DODATKOWE INFORMACJE

Projekt musi się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.