POIR 2.3.4 – program krajowy

„Ochrona własności przemysłowej”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

 • Działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i z możliwością wsparcia na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotów objętych zgłoszeniem, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe.
 • Działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie:
  • unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

 • Mikroprzedsiębiorstwa,
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Średnie przedsiębiorstwa.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

 • Maksymalny poziom dofinansowania – 50%
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 10.000 zł
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1.000.000 zł

DODATKOWE INFORMACJE

 • Celem jest wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym (z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski) i jej realizacji.