POIR 3.3.3 – program krajowy

„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

 • Wspierane będą projekty dotyczące uczestniczenia wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji (programy realizowane w ramach poddziałania 3.3.2 POIR 2014-2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju), w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

 • Mikroprzedsiębiorstwa,
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Średnie przedsiębiorstwa.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – do 85% kosztów kwalifikowalnych (w zależności od statusu przedsiębiorstwa i wybranej formy wsparcia).
 • Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych: 1.000.000 zł.

JAKIE WYDATKI PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU ?
Dofinansowaniu podlegają wydatki z zakresu:

 • usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa,
  szkoleń,
 • podróże służbowe pracowników uczestniczących w targach (diety, noclegi, przejazdy),
 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • opłaty rejestracyjnej za udział w targach,
 • organizacji stoiska wystawowego,
  reklamy w mediach targowych,
 • organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej (m.in. katering, miejsca hotelowe dla gości pokazu),
  udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • informacyjno-promocyjne projektu (ulotki, gadżety, spoty itp.).

DODATKOWE INFORMACJE

Branże, dla których zatwierdzono (maj 2016) branżowe programy promocji:

 • polskie specjalności żywnościowe,
 • IT/ICT,
 • meblarska,
 • jachty i łodzie rekreacyjne,
 • kosmetyczna,
 • usług prozdrowotnych,
 • sprzęt medyczny.