POPC 1.1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

W ramach Osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zaplanowano realizację Działania 1.1  (POPC 1.1), którego budżet ma być przeznaczony na rozbudowę infrastruktury internetu szerokopasmowego na obszarze całego kraju.

Jaki jest cel projektów realizowanych w ramach I Osi priorytetowej PO PC 2014-2020 – Powszechny dostęp do szybkiego internetu?

Interwencja będzie polegać na wsparciu projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s oraz na wsparciu projektów z zakresu budowy, rozbudowy i przebudowy sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym ze względu na bardzo niskie nasycenie usługami szerokopasmowego dostępu do internetu lub ich brak, gdzie budowa sieci zgodnie z wymaganiami EAC nie jest uzasadniona ekonomicznie, możliwe będzie wsparcie projektów polegających na dostarczaniu usług o parametrach niższych niż 30 Mb/s. Wdrożenie tak ściśle ukierunkowanej interwencji obejmie niewielki odsetek gospodarstw domowych i będzie rozpatrywane tam, gdzie inny sposób interwencji publicznej będzie nieskuteczny lub nieefektywny.

Czy jako jednostka samorządu terytorialnego lub ich związek, czy stowarzyszenie możesz skorzystać z dotacji unijnych w ramach I Osi Polski Cyfrowej?

Tak, z dotacji unijnych w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa mogą skorzystać wszystkie jst oraz ich jednostki podległe.

Na jakim obszarze może być realizowany projekt unijny w ramach I Osi PO Polska Cyfrowa 2014-2020?

Projekty realizowane w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 mogą być realizowane na obszarach gdzie nie można zapewnić szerokopasmowego dostępu do internetu na warunkach rynkowych, czyli na obszarach w przypadku których realizacja tego typu inwestycji nie ma uzasadnienia ekonomicznego.