RPO WD 1.5.1 – dolnośląskie

„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP np.:

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

 • Mikroprzedsiębiorstwa,
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Średnie przedsiębiorstwa,
 • Zgrupowania i partnerstwa MŚP.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

 • W przypadku dotacji minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu będzie określona na poziomie ogłoszenia konkursu.
 • Dla projektów dotyczących wdrożenia prac B+R w działalności przedsiębiorstwa – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w wysokości 8.000.000 zł.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Preferowane będą projekty realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.
 • Preferowane będą projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.
 • Możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko.