RPO WZ 1.5 – zachodniopomorskie

„Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

NA JAKIM OBSZARZE NALEŻY REALIZOWAĆ PROJEKT?

Inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z Działania 1.5 RPO WZ musi być realizowana przez przedsiębiorcę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Dotacje otrzymane przez firmy w ramach Działania 1.5 RPO WZ przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na finansowanie wydatków obejmujących zakup m.in.:

 • gruntów, budynków lub budowli,
 • robót i materiałów budowlanych,
 • maszyn,
 • urządzeń,
 • linii produkcyjnych,
 • wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowanie).

Wyżej wymienione inwestycje muszą prowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących:

 • budowie / rozbudowie przedsiębiorstwa lub
 • wykreowaniu nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi lub
 • zwiększeniu efektywności produkcji przedsiębiorstwa lub
 • zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego.

Jednocześnie, w zależności od ogłoszonego naboru wniosków, składany przez przedsiębiorcę wniosek o dofinansowanie musi wpisywać się w określone przez regulamin konkursu regionalne / inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA?

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach Działania 1.5 RPO WZ kształtuje się następująco:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowanych;
 • Średnie przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 4 mln zł.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Istotnym jest, aby planowana do realizacji inwestycja polegała na wdrożeniu innowacji produktowych i/lub procesowych a także innowacji nietechnologicznych.