RPO WZ 1.8 – zachodniopomorskie

„Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla KKBOF”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Fundusze unijne pozwolą na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych. W ramach środków z dotacji będzie można sfinansować zakup (przy założonych ograniczeniach) m.in.:

 • gruntów,
 • budynków i budowli,
 • robót i materiałów budowlanych,
 • maszyn i urządzeń,
 • linii produkcyjnych,
 • wartości niematerialnych i prawnych.

Wymienione inwestycje muszą prowadzić do wdrożenia innowacji technologicznych i docelowo spowodować:

 • wykreowanie nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
 • zwiększenie efektywności produkcyjnej firmy,
 • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

 • Maksymalny poziom dofinansowania:
  • Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
  • Średnie przedsiębiorstwa – 45%
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1.000.000 zł

DODATKOWE INFORMACJE

 • Wymogiem jest wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego.
 • Koniecznym efektem realizacji projektu musi być podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, czyli na rynku co najmniej regionalnym faktycznie znajdą się podmioty zainteresowane ofertą firmy.
 • Lokalizacja projektu oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej firmy muszą znajdować się na obszarze KKBOF. Projekty posiadające niestacjonarny charakter, tj. nieposiadające lokalizacji na obszarze KKBOF, będą odrzucane.
 • Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, konieczne jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
 • Projekty muszą być komplementarne z projektami wspieranymi z pozostałych działań wspierających obszar KKBOF w ramach ZIT, tzn. muszą być zgodne ze strategią KKBOF (z celami w szczególności określonymi w Działaniu 2.2.1 Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw).
 • Realizacja projektu musi prowadzić do stworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie. Premiowane będą projekty prowadzące do utworzenia większej liczby miejsc pracy.
 • Zakup robót i materiałów budowlanych nie może stanowić więcej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Premiowane będą projekty, które w jak największym stopniu przyczynią się do realizacji Strategii ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego pod kątem:
  • komplementarności projektu – najwyżej punktowane będą projekty zlokalizowane na obszarze terenu inwestycyjnego będącego przedmiotem projektu w ramach Działania 1.12 RPO WZ;
  • stopnia rozwoju specjalizacji regionalnych, w które wpisuje się temat projektu – najwyżej premiowane będą: branża metalowa i maszynowa, turystyka, biogospodarka, branża drzewna i chemiczna oraz działalność morska i logistyka, usługi przyszłości;
  • kooperacji z lokalnymi i ponadlokalnymi partnerami gospodarczymi – premiowane będą projekty, które przyczynią się do nawiązania/rozwinięcia współpracy z partnerami działającymi zarówno na obszarze, jak i poza obszarem KKBOF;
  • wpływu projektu na innowacyjność wiodącej lokalnej branży gospodarczej – najwyżej punktowane będą projekty, w wyniku których wprowadzona zostanie jak największa liczba innowacji;
  • zgodności terytorialnej z obszarem wskazanym w Strategii ZIT KKBOF w ramach której premiowane będą projekty dotyczące wykorzystania walorów przyrodniczych w zakresie działalności turystycznej w gminach poza pasem nadmorskim (Gmina Białogard, Miasto Białogard, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Miasto Koszalin, Gmina Manowo, Gmina Polanów, Gmina Sianów, Gmina Siemyśl, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo);
  • efektywności dofinansowania – najwyżej punktowane będą projekty o wartości dofinansowania mniejszej niż 500 000,00 zł.