RPO WZ 2.8 – zachodniopomorskie

„Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Możliwa będzie głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
Pod pojęciem głębokiej modernizacji energetycznej należy rozumieć kompleksową termomodernizację rozszerzoną o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej.
Istotnym założeniem jest to, iż projekt dotyczy budynku(ów), w którym przynajmniej 50% mieszkań ma charakter mieszkania socjalnego lub komunalnego.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • TBS,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • organizacje pozarządowe.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

 • W ramach niniejszego konkursu nie ustalono:
  • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości projektu,
  • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

 • Wydatki na prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.:
  • ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej);
  • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
  • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją,
  • zastosowanie automatyki pogodowej;
  • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
  • instalacja mikrokogeneracji na potrzeby własne;
  • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
  • instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
  • wymianę urządzeń dźwigowych, jedynie gdy wpłynie to na oszczędność energii elektrycznej.
 • Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu, nie więcej niż 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, m. in.:
  • ekspertyzy budowlane, analizy techniczne wymagane przepisami prawa,
  • projekt budowlany, projekt wykonawczy,
  • dokumentacja przetargowa i geodezyjna,
  • przygotowanie studium wykonalności,
  • raport oddziaływania na środowisko oraz niezbędne decyzje administracyjne,
  • opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
  • wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie,
  • mapy lub szkice sytuujące projekt,
  • opracowania dotyczące analizy potrzeb,
  • opinia/ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna.
 • Wydatki na usługi dotyczące kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem (nie więcej niż 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych), m.in:
  • inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kontraktu kontraktu,
  • inwestor zastępczy,
  • nadzór nad projektem, np. nadzory architektoniczne, autorskie.
 • Wydatki na promocję projektu w zakresie przewidzianym przez UE.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Realizacja projektów musi skutkować znaczną redukcją emisji CO2 (co najmniej 30% przy zamianie paliwa).
 • Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczna powyżej 60%.
 • Projekty zwiększające efektywność poniżej 25% nie będą zakwalifikowane do wsparcia.
 • Będzie obowiązek instalacji liczników (koszt kwalifikowany).
 • Będzie obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli wynika to z przeprowadzonego audytu (koszt kwalifikowany).
 • Wymagane audyty energetyczne będą mogły być wydatkiem kwalifikowalnym.
 • Realizacja projektów powinna obejmować cały budynek (wszystkie lokale).
 • Projekt otrzyma dodatkowe punkty, jeżeli w budynku jest przynajmniej jedno mieszkanie komunalne.
 • Preferowane będą projekty zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, projekty na obszarach zagrożonych ubóstwem, projekty zawierające element demonstracyjny lub informacyjny.