RPO WZ 4.9 – zachodniopomorskie

„Rozwój zasobów endogenicznych”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Typ projektu: Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy, poprzez działania m.in:

 • Budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury turystyki aktywnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią.
 • Budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację turystyki uzdrowiskowej.
 • Tworzenie i rozwój szlaków rowerowych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • przedsiębiorcy (najczęściej organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą)

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu (w zależności od projektu) może wynieść 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Projekty muszą przyczyniać się do tworzenia nowych produktów turystycznych oraz rozwoju istniejących produktów na bazie potencjałów endogenicznych danego obszaru.
 • Podjęte działania muszą mieć wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost przedsiębiorczości.
 • W ramach konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty zlokalizowane na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.
 • W ramach konkursu przewiduje się również dofinansowanie projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 • Projekt musi się wpisywać w Politykę samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki (Zintegrowana koncepcja tworzenia markowych produkt turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego).
 • Projekty tras rowerowych powinny wpisywać się w Koncepcję tras rowerowych Pomorza Zachodniego.
 • W przypadku uzdrowisk projekty powinny wynikać z planu działań uzdrowisk/ gmin uzdrowiskowych.