Zachodniopomorskie regionalne i inteligentne specjalizacje

Rozpoczynający się okres programowania UE na lata 2014-2020 oraz idące za tym priorytety wyznaczone przez Komisję Europejską, stawiają przed poszczególnymi regionami kraju nowe wymagania związane z rozwojem ukierunkowanym na specjalizacje. Tym samym, poszczególne regiony (województwa) zdefiniowały w swoich dokumentach strategicznych obszary, które będą podlegać szczególnej promocji z uwagi na swój wyjątkowy potencjał lub charakter, stanowiący o ich przewadze konkurencyjnej nad pozostałymi obszarami kraju. Zgodnie z założeniami, koncentracja na określonych obszarach pozwoli uzyskać w poszczególnych województwach efekt skali, a także rozwijać wyróżniające i oryginalne obszary specjalizacji.

Regionalne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego

Regionalne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego stanowią kluczowe dla całego regionu gałęzi gospodarki. Na potrzeby dotacji unijnych – dostępnych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 – zidentyfikowano 5 głównych obszarów regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego:

  1. Biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy);
  2. Działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania),
  3. Przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym);
  4. Usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne);
  5. Turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego).

Inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego

W drodze dalszej analizy potencjału gospodarki Pomorza Zachodniego i diagnozowania potrzeb wyodrębniono grupę Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego:
– Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe;
– Zaawansowane wyroby metalowe;
– Produkty drzewno-meblarskie;
– Opakowania przyjazne środowisku;
– Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej;
– Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze;
– Multimodalny transport i logistyka;
– Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Regionalne Specjalizacje a Inteligentne Specjalizacje

Regionalna specjalizacja oznacza zidentyfikowane, wyjątkowe atuty i zasoby regionu, podkreślające jego przewagę konkurencyjną oraz skupiające regionalnych partnerów i zasoby.

W przypadku inteligentnych specjalizacji, poza cechami stanowiącymi o specjalizacji regionu podkreśla się konieczność uwzględnienia przy ich wyznaczaniu następujących elementów:

  • sfery B+R,
  • wykorzystania w produkcji,
  • rozszerzenia zasięgu na rynku regionalnym i ponadregionalnym.

Poniższa tabela obrazuje powiązania między regionalnymi a inteligentnymi specjalizacjami województwa zachodniopomorskiego oraz określa znaczenie poszczególnych specjalizacji dla gospodarki województwa zachodniopomorskiego.

Biogospodarka Przemysł metalowy i maszynowy Gospodarka morska logistyka Usługi przyszłości Turystyka i zdrowie
Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe  brak powiązań  znaczące  znaczące  brak powiązań  brak powiązań
Zaawansowane wyroby metalowe  niskie  znaczące  brak powiązań  niskie  brak powiązań
Produkty drzewno – meblarskie  znaczące  częściowe  brak powiązań  brak powiązań  brak powiązań
Opakowania przyjazne środowisku  znaczące częściowe   brak powiązań  brak powiązań  brak powiązań
 Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej  znaczące  niskie  niskie  brak powiązań  niskie
Nowoczesne przetwórstwo rolno- spożywcze  znaczące  niskie  częściowe  brak powiązań  niskie
Multimodalny transport i logistyka  niskie  niskie  znaczące  częściowe  niskie
Produkty oparte na technologiach informacyjnych niskie niskie niskie znaczące częściowe