Wielkości transferu danych w ramach usług NGA

Przypominamy, że każdy Wnioskodawca, który zbudował swoją sieć internetową z wykorzystaniem dotacji w ramach Działania II.1 PO RPW określał liczbę użytkowników końcowych. Wartość ta była określana dla każdej z miejscowości ujętej w projekcie z osobna.

Korzystałeś z dotacji na budowę sieci w ramach II.1 PO RPW?Co to w praktyce dla Ciebie oznacza?

Powyższe oznacza, że każdy ISP, który korzystał ze środków unijnych w ramach Działania II.1 PORPW musi zapewnić podłączenia do sieci o przepływności min. 30 Mb/s co najmniej 10% mieszkańców każdej miejscowości. W tym kontekście należy oddzielnie rozpatrywać następujące zagadnienia:

a) przepływność łącza,

b) szybkość transferu danych w ramach usług szerokopasmowego dostępu do internetu, świadczonych na rzecz użytkowników końcowych projektu.

Co rozumie się przez przepływność łącza?

Przepływność łącza oznacza techniczną możliwość świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do internetu, która będzie podlegała kontroli na zakończenie realizacji projektów ze strony przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W związku z tym Beneficjenci Działania II.1 PO RPW realizujący inwestycje w sieć NGA mają obowiązek wykonać sieć, która w momencie zakończenia projektu (odbioru) jest w stanie zapewnić transfer danych o prędkości powyżej 30 Mb/s.

Co istotne, dostawcy internetu mają możliwość świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do internetu o transferze poniżej 30 Mb/s. Aby oferować usługę o takich parametrach należy zachować przepływności łącza do użytkownika końcowego powyżej 30 Mb/s.

W związku z powyższym, przy zachowaniu wskazanych warunków, umowy podpisane z użytkownikami końcowymi na realizację ww. usług będą spełniały wymóg opisanego w pierwszym akapicie kryterium oceny projektów.

*Dotyczy Kryteriów oceny projektów stanowiących Załącznik do Uchwały nr 25/2013 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013