Dotacje dla firm na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi obecnie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (w skrócie 3.2.1 PO IR).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę  (we własnym zakresie) lub na jego zlecenie (wyniki prac B+R zostały zakupione u wykonawcy zewnętrznego). Wdrożenie tych wyników musi prowadzić do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (tj. wyrobów lub usług).

Jakie wydatki kwalifikują się do dofinansowania?

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być:
– wydatki inwestycyjne,
– usługi doradcze,
– eksperymentalne prace rozwojowe.

Do kosztów kwalifikowanych projektów zalicza się koszty:

 1. Nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości;
 2. Nabycia albo wytworzenia środków trwałych;
 3. Nabycia robót i materiałów budowlanych;
 4. Nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 5. Wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu;
 6. Badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
 7. Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;
 8. Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?

O dofinansowanie ubiegać mogą się:

 • mikroprzedsiębiorcy,
 • mali przedsiębiorcy,
 • średni przedsiębiorcy,

chcący realizować swoje projekty na obszarze kraju.

Jakie są zasady finansowania projektów:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

– dla mikro i małych przedsiębiorców 5 mln zł
– dla średnich przedsiębiorców 10 mln zł

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej 

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi od 10% do 50% w zależności od tego, w którym województwie będzie realizowany projekt.

Mapa Polski obrazująca poziomy dotacji w ramahc 3.2.1. POIR dla poszczególnych województw
Poziomy dofinansowania dla poszczególnych województw w ramach POIR 3.2.1.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł.

Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe wynosi:

– dla mikro- i małych przedsiębiorców 45% kosztów kwalifikowalnych
– dla średnich przedsiębiorców 35% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.
Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym:
1) na prace rozwojowe 450 tys. zł;
2) na usługi doradcze 500 tys. zł.

Kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Konkurs podzielony jest na 4 etapy:

Etap Od Do
I etap 5 września 2017 r. 30 września 2017 r.
II etap 1 października 2017 r. 31 października 2017 r.
III etap 1 listopada 2017 r. 31 grudnia 2017 r.
IV etap 1 stycznia 2018 r. 28 lutego 2018 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.2.1 POIR i potrzebują Państwo wsparcia zewnętrznego Doradcy – zapraszamy do kontaktu.