Dotacje na rewitalizację w Zachodniopomorskiem

W dniu 1 grudnia 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego rozpocznie przyjmowanie wniosków o dotację w ramach Działania 9.3Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ).

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące przede wszystkim kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie składać mogą następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,
 • instytucje kultury,
 • partnerstwa ww. podmiotów.

Jakie typy projektów kwalifikują się do dofinansowania?

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na kompleksowej realizacji działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych – jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.

W ramach ww. typu projektu wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na:
– przebudowie lub adaptacji zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami;
– zagospodarowaniu lub zmianie zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Jaka jest wysokość i poziom dofinansowania projektów?

Poziom dofinansowania projektów uzależniony będzie od typu gminy, na terenie której będzie realizowany projekt:

 • Typ A (kolor czerwony) – gminy o najmniejszym potencjale rozwojowym, położone na terenie SSW (Specjalna Strefa Włączenia);
 • Typ B (kolor różowy) – pozostałe gminy położone na terenie SSW (poza typem A);
 • Typ C (kolor biały) – gminy w województwie zachodniopomorskim położone poza terenem SSW.

Mapa Specjalnej Strefy Włączenia w woj. zachodniopomorskim

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie wynosi:

a) dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis:

 • (Typ A) – 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • (Typ B) – 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • (Typ C) – 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

b) dla projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną:

(Typ A, B, C) – 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że:

 • maksymalna intensywność pomocy w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla wszystkich typów A, B, C,
 • maksymalna intensywność w przypadku średnich przedsiębiorstw wynosi 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla wszystkich typów A, B, C.

c) dla projektów objętych pomocą inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego:

 • (Typ A) – 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • (Typ B) – 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • (Typ C) – 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Uwaga:
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 000 000,00 zł.

Do kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą od 01.12.2017 do 01.02.2018 roku.

Zapraszamy do kontaktu.