Dotacje na rewitalizację w zachodniopomorskim

Wsparcie działań rewitalizacyjnych środkami pochodzącymi z dotacji UE – takimi jak np. Działanie 9.3 w województwie zachodniopomorskim – stanowi szansę na przywrócenie do życia obszarów silnie zdegradowanych społecznie, gospodarczo, czy też fizycznie. Po środki na rewitalizację w ramach Działania 9.3 RPO WZ mogą sięgać zarówno Wnioskodawcy z mniejszych miejscowości, jak również ci, z dużych ośrodków miejskich takich jak Szczecin, Stargard, Koszalin, czy też Gryfice lub Świnoujście. Istotnym jest, aby inwestycja była realizowana na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Jakiego typu rewitalizacja może otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu dofinansowaniu podlegać będą projekty zakładające przebudowę lub adaptację budynków i obiektów budowlanych. Jednocześnie, wsparcie unijne będzie udzielane na funkcjonalne zagospodarowanie terenu, przy czym musi ono prowadzić do nadania obszarowi nowych funkcji:
– społecznych,
– gospodarczych,
– edukacyjnych,
– kulturalnych,
– rekreacyjnych.

Należy mieć jednocześnie na uwadze to, iż bezwzględnym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o dotację w ramach Działania 9.3 RPO WZ będzie zatwierdzony dla obszaru projektu “Lokalny Plan Rewitalizacji” oraz ujęcie projektu w tymże planie.

Kto może otrzymać pomoc finansową w ramach konkursu?

O środki unijne w niniejszym konkursie mogą aplikować następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • przedsiębiorcy,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • instytucje kultury,
 • kościoły związki wyznaniowe.

Regulamin konkursu dopuszcza również możliwość udzielenia dotacji dla inicjatyw partnerskich powyższych podmiotów.

Na jakie wydatki związane z rewitalizacją można otrzymać dotację?

Aplikując o dotację unijną na rewitalizację, możesz ująć w ramach kosztów kwalifikowanych – podlegających dofinansowaniu – m.in następujace wydatki:

 • nabycie nieruchomości (maksymalnie do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych),
 • nabycie środków trwałych,
 • dzierżawę /najem aktywów trwałych (leasing),
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • wartości niematerialnych i prawnych.

Jakie można otrzymać dofinansowanie? 

Minimalny poziom dofinansowania projektu 0,5 mln zł
Maksymalny poziom dofinansowania projektu 4 mln zł

Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

W ramach Działania 9.3 RPO WZ ujęto szereg specyficznych kryteriów, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę Twojej inwestycji. Wśród nich znalazły się m.in. takie kryteria jak:

 • lokalizacja inwestycji,
 • w zakresie mieszkalnictwa możliwe jest dofinansowanie jedynie inwestycji w częściach wspólnych budynków,
 • preferowane będzie przyczynienie się projektu do rozwiązywania problemów społecznych (m.in. bezrobocia, ubóstwa, uzależnień, bezdomności),
 • dobrze postrzegane będą projekty partnerskie,
 • projekt powinien prowadzić do powstania miejsc pracy,
 • punktowane będzie wychodzenie osób z systemu pomocy społecznej – jako efekt realizacji projektu.

Jeżeli nie masz pewności, czy Twój projekt wpisuje się w założenia Działania 9.3 RPO WZ skontaktuj się z nami. Nasi doradcy przeanalizują Twoją inwestycję, zaproponują wymagane zmiany, a następnie pomogą Ci w przygotowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej.

Do kiedy można aplikować o dotacje na rewitalizację?

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał do 2 maja 2017 roku.

Więcej szczegółów na temat bieżącego naboru wniosków w ramach Działania RPO WZ 9.3 znajdziesz na oficjalnej stronie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.