Dotacje na rozwój zasobów endogenicznych

Branża turystyczna stanowi jeden ze strategicznych obszarów gospodarki województwa zachodniopomorskiego. Dotacje unijne w ramach Działania 4.9 RPO WZ “Rozwój zasobów endogenicznych” mają za zadanie wesprzeć ten sektor i tym samym wpłynąć na rozwój potencjału turystycznego regionu oraz stymulować rynek pracy w tej gałęzi gospodarki regionalnej.

Jakiego typu projekty mogą ubiegać się o dofinansowanie?

W ramach niniejszego naboru będzie wspierany rozwój infrastruktury w trzech istotnych obszarach:

  1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego;
  2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja kajakowej infrastruktury wodnej, będącej produktem turystycznym lub jego częścią;
  3. Rekonstruowanie obiektów oraz miejsc historycznych, jak również ich przystosowanie do działalności rekreacyjnej i turystycznej.

Ponadto, realizacja Twojego projektu powinna przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości. Jednocześnie, efektem realizacji inwestycji musi być stworzenie lub rozwój już istniejącego produktu turystycznego.

Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach aktualnego naboru?

Dofinansowanie w ramach Działania 4.9 RPO WZ będzie kierowane do następujących podmiotów:
– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
– organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą,
– partnerstwa ww. podmiotów.

Jakie dofinansowanie możesz otrzymać w ramach projektu?

Maksymalny poziom dofinansowania:
– projekty realizowane na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) 70% kosztów kwalifikowanych
– projekty realizowane poza SSW 60% kosztów kwalifikowanych
Maksymalna kwota dofinansowania:
– na infrastrukturę kajakową 750 000,00 zł
– na rekonstrukcję obiektów historycznych pod kątem działalności turystycznej i rekreacyjnej 2 500 000,00 zł
Minimalna kwota dofinansowania
– na uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 1 000 000,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 8 000 000,00 zł

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków o dofinansowanie zakończy się w dniu 17 października 2016 roku.

Więcej informacji na temat dotacji na rozwój zasobów endogenicznych uzyskasz w serwisie RPO WZP oraz w naszym informatorze.