Jeremie2 – nowe źródło dotacji dla zachodniopomorskich firm

Jeżeli z jakichś powodów nie możesz lub nie chcesz skorzystać z dotacji unijnych dostępnych w województwie zachodniopomorskim a potrzebujesz zewnętrznego finansowania *swoich* inwestycji, skorzystaj z preferencyjnych pożyczek w ramach inicjatywy Jeremie2.

Czym jest Jeremie2?

Jeremie2 to zwrotna pomoc finansowa (pożyczka) oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, w tym również tzw. start-upom tzn. firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Celem Jeremie2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej zachodniopomorskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Jeremie2 to projekt realizowany w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Projekt ten jest kontynuacją realizowanej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 inicjatywy JEREMIE.

Kto może skorzystać z programu Jeremie2?

Jeremie2 ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które mają trudności z pozyskaniem kapitału na rozwój działalności gospodarczej. Program skierowany jest do:

 • przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 • osób bezrobotnych;
 • przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju seed i start-up.

Program ma pomóc przede wszystkim tym podmiotom, które:

 • planują założenie firmy albo prowadzą już działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • zatrudniają pomiędzy 1 a 250 pracowników;
 •  mają obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €;
 • nie posiadają wystarczających środków finansowych na rozwój firmy, historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Na jaką działalność Jeremie2?

Środki finansowe, jakie otrzyma firma w ramach oferowanych na rynku produktów Jeremie2 muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
 • unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii;
  – informatyzację;
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych;
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wykluczenia w finansowaniu

Otrzymane środki finansowe nie mogą być przeznaczone na:

 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
 • finansowanie celów konsumpcyjnych;
 • spłatę pożyczek i kredytów;
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Preferencje regionalne w ramach Jeremie2

Województwo zachodniopomorskie

Wsparcie koncentrować się będzie na wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ale również tych znajdujących się w początkowej fazie rozwoju (seed, startup).

Instrumenty finansowe oferowane przedsiębiorcom mają w szczególności wspierać inwestycje, zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego chce wspierać również działalność badawczo-rozwojową (B+R) poprzez udostępnienie specjalnie dedykowanych produktów zarówno dla firm długo pozostających na rynku, jak i tych w początkowej fazie rozwoju.

Finansowaniem objęte będą w szczególności badania przemysłowe i prace rozwojowe, wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia.

Możliwe będzie również finansowanie budowy, rozbudowy, przebudowy, zakupu wyposażenia laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach. Z finansowania również będą mogły skorzystać szczególnie te firmy, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju i które działają w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego (biogospodarka, działalność morska i logistyczna, sektor maszynowo-metalowy, usługi oparte na wiedzy, turystyka).

Oprócz przedsiębiorców, województwo zachodniopomorskie wspierać będzie również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy, które ukończyły 29 rok życia.

Produkty oferowane przedsiębiorcom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw:

 • reporęczenie;
 • poręczenie portfelowe;
 • mikropożyczka – szczegóły:
  • finansowanie do 100 tys. zł;
  • dla MŚP, w szczególności start- upów;
  • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe;
 • pożyczka obrotowo-inwestycyjna – szczegóły:
  • finansowanie od 100 tys. do 500 tys. zł;
  • dla MŚP;
  • na warunkach rynkowych;
 • pożyczka inwestycyjna – szczegóły:
  • finansowanie od 500 tys. do 1 mln zł;
  • dla MŚP;
  • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe;
 • pożyczki na wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych.

Produkt oferowany przedsiębiorcom w początkowej fazie rozwoju (seed, startup):

 • wejście kapitałowe

Produkt oferowany osobom bezrobotnym, po 29 roku życia:

 • pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie nowego miejsca pracy w ramach założonej działalności – szczegóły:
  • wartość pożyczki na założenie działalności gospodarczej – max. 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 85 tys. zł);
  • wartość pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy – max. 20 tys. zł;
  • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą bądź planujących utworzenie dodatkowego miejsca pracy;
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

Jeżeli zainteresował Państwa program Jeremie2 i potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu pożyczki Jeremie2 – zapraszamy do kontaktu.