POIR 1.1.1 – program krajowy (dla MŚP)

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

 • Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Eksperymentalne prace rozwojowe.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu:

 • 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw innych niż województwo mazowieckie,
 • 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego.

tabela dofinansowania

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Przykłady wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów (więcej w katalogu kosztów kwalifikowalnych):

 • wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo,
 • koszty aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania),
 • koszty budynków i gruntów – dzierżawa, użytkowanie wieczyste, amortyzacja (maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych),
 • pozostałe koszty operacyjne m.in. materiały, koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, elementy służące do budowy instalacji i na stałe w niej zamontowane,
 • koszty pośrednie m.in.: koszty utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty delegacji osób zaangażowanych w projekt.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Projekt musi się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS).
 • Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.
 • Warunkiem otrzymania wsparcia w konkursie jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie występowania (w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości) efektu dyfuzji poprzez opis planowanej współpracy z MŚP, organizacją pozarządową lub organizacją badawczą, w tym w zakresie działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem.
 • Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.