POIR 3.2.2 – program krajowy

„Kredyt na innowacje technologiczne”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Typ projektu: Wdrożenie przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R (własnych lub zakupionych).

Wsparcie kierowane będzie na:

 • projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców,
 • projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Mogą one mieć postać:

 • prawa własności przemysłowej,
 • wyników prac lub wyników badań przemysłowych,
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej,

które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

– mikroprzedsiębiorstwa,

– małe przedsiębiorstwa,

– średnie przedsiębiorstwa.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi (w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji):
  • Mazowsze 20% – 55%,
  • 15 województw 35% – 70%.
 • Maksymalny poziom dofinansowanie projektu – 6.000.000 zł

WYDATKI KWALIFIKOWALNE

Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

 1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego).
 2. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.
 3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.
 4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.
 5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.
 7. Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.
 • Projekty będą finansowane z kredytu bankowego (przy min. 25% udziale własnym).
 • Kredyt może zostać częściowo spłacony ze środków publicznych w formie tzw. premii technologicznej.
 • Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe) niezbędne do wdrożenia danej technologii.
 • Przedsiębiorca nie musi ponosić wydatków na opinie o nowej technologii.
  Obowiązuje system rankingowania projektów – wygrają najlepsze, a nie najszybciej złożone.
 • Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.