POPC 1.1 – program krajowy

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium całego kraju polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020, spełniający warunki określone w § 4 ust. 8 Rozporządzenia.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

  • Maksymalna wartość projektu – 70 mln EUR.
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 50 mln EUR.
  • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 3 000 000 000,00 PLN.
  • Maksymalny poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu.

DODATKOWE INFORMACJE

  • Wnioskodawca może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie pod warunkiem, że każdy z nich zostanie złożony na inny obszar konkursowy.
  • Wnioskodawca nie może złożyć jednego wniosku o dofinansowanie obejmującego kilka obszarów konkursowych.
  • Wnioskodawcy powiązani nie mogą złożyć więcej niż jednego wniosku na dany obszar konkursowy bądź wniosku obejmującego kilka obszarów konkursowych.
  • Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac.