POPC 1.1 – stan prac na dzień 07.05.2015 r.

W dniach 6 oraz 7 maja 2015 r. odbyła się XVI Konferencja KIKE. Podczas konferencji podano szereg istotnych informacji, związanych ze zbliżającym się naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 POPC.

  • Do 31 sierpnia 2015 r. zostaną opracowane i opublikowane mapy białych plam zakłada się, że map tych będzie od 800-1600 szt. Każda z map będzie odpowiadać jednej plamie, która w ramach Działania 1.1 POPC będzie nazywana obszarem interwencji.
  • Obszary interwencji będą miały odgórnie zdefiniowaną minimalną liczbę gospodarstw domowych, jaką każdy z inwestorów realizujących projekt 1.1 POPC będzie musiał objąć budowaną infrastrukturą.
  • Poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od obszaru interwencji, przy czym planowany, maksymalny poziom dofinansowania nie powinien przekroczyć 85%.
  • W ramach 1.1 POPC zniesiona zostanie konieczność zawierania umów abonenckich z beneficjentami ostatecznymi – wskaźnik ten będzie zastąpiony wskaźnikiem mówiącym o wykonaniu przyłącza do budynku / gospodarstwa domowego.
  • Rozważane jest wprowadzanie zapisu mówiącego o konieczności podłączenia wszystkich znajdujących się na obszarze interwencji szkół oraz szpitali. Dla obiektów tych planuje się określenie minimalnej przepływności łącza, jaką inwestor będzie musiał zapewnić w ramach projektu.
  • W okresie wrzesień – listopad 2015 r. odbędzie się pierwszy konkurs na tzw. małe projekty z budżetem w przedziale od 5 do 10 mln zł. Należy przy tym zaznaczyć, iż podane kwoty mogą ulec zmniejszeniu i docelowo dolna granica widełek może wynosić ok. 3 mln zł.
  • Kolejny konkurs w ramach Działania 1.1 POPC – zaplanowany na 2016 r. – będzie poświęcony dużym projektom tj. projektom o wartości do 50 mln € i będzie obejmował kilkadziesiąt dużych obszarów „białych plam”.
  • Sieci NGA budowane w ramach POPC 1.1 będą musiały mieć charakter otwarty tzn. będzie istniała konieczność oferowania hurtowego dostępu do sieci. Wytyczne w tym zakresie mają być opublikowane przez UKE do końca czerwca 2015 r.