Pożyczka szerokopasmowa Alior Bank rusza już na dniach

Jeszcze we wrześniu 2017 roku Alior Bank wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) ma uruchomić dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych – nowy, dedykowany im produkt o nazwie „Pożyczka szerokopasmowa”. Pożyczki będą udzielane przedsiębiorcom z branży telekomunikacyjnej (ISP) na inwestycje polegające na budowie sieci internetu szerokopasmowego. Środki na pożyczki pochodzić będą z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa (POPC).

Na jakich warunkach będzie udzielana pożyczka szerokopasmowa Alior Bank

Z informacji, jakie na ten moment udało nam się uzyskać – wyłania się następujący obraz:

 • do rozdzielenia jest ponad 46 mln zł, którymi w momencie startu będzie dysponował Alior Bank;
 • wysokość pożyczki, o jaką będzie można się ubiegać zawiera się w przedziale od 20 tys. zł do 10 mln zł;
 • okres kredytowania to oficjalnie do 15 lat, ale nieformalnie mówi się, żeby bardziej nastawiać się na okres kredytowania do 10 lat;
 • pożyczka będzie mogła być udzielona do wysokości maksymalnie 95% wydatków kwalifikowanych projektu;
 • wkład własny Pożyczkobiorcy będzie musiał wynosić minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu;
 • wartość 95% udzielonej pożyczki będzie pochodziła z dwóch źródeł – 80% będzie wykładać Unia Europejska, a 20% będzie wykładał Alior Bank;
 • aby ubiegać się o pożyczkę Pożyczkobiorca będzie musiał złożyć w Alior Bank następujące dokumenty:
  • wniosek o udzielenie pożyczki szerokopasmowej,
  • studium wykonalności,
  • prognozy finansowe,
  • dokumenty finansowe odpowiednie dla typu i zakresu prowadzonej działalności,
  • dokumenty rejestrowe firmy,
  • inne dokumenty np. różnego rodzaju oświadczenia, formularze itp.;
   aby możliwe było uruchomienie środków z pożyczki, konieczne będzie przedstawienie wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem dokumentów, takich jak np. pozwolenia budowlane, zgoda na zajęcie pasa drogowego, koncesja na częstotliwość itd.;
  • pożyczkę będzie mógł otrzymać każdy Pożyczkobiorca, który przedłoży kompletną i prawidłową dokumentację aplikacyjną oraz którego zdolność kredytowa zostanie przez Alior Bank oceniona pozytywnie.

Jakie będą koszty  pożyczki

Oprocentowanie pożyczki będzie składało się z dwóch części:

 • 80%, które pochodzić będzie z funduszy unijnych, będzie oprocentowane według stawki 0,25% (dla tych, którzy nie wyczerpali jeszcze limitu pomocy de minimis i będą mogli ubiegać się o gwarancję de minimis) lub 1-1,5% marży + WIBOR 3M (dla tych, którzy limit pomocy de minimis mają już wyczerpany),
 • 20%, które dokłada Alior Bank będzie oprocentowane według stawki 10%;
  zabezpieczeniem pożyczki będą: gwarancja de minimis (jeśli dotyczy), zastaw na całej sieci będącej przedmiotem projektu, na który będzie przeznaczona pożyczka, zastaw na pozostałej części sieci będącej w posiadaniu Pożyczkobiorcy, cesja na przychodach ze sprzedaży usług.

Prowizja od udzielenia pożyczki będzie wynosiła 2% i będzie liczona od 20%, które finansuje Alior Bank.

Na co można wziąć pożyczkę szerokopasmową

Do wydatków kwalifikowanych, na które będzie można przeznaczyć środki z pożyczki zalicza się:

1) roboty budowlane, materiały budowlane, koszty dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej,

2) koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych, w szczególności:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej Przedsięwzięcia, w tym projektowanie infrastruktury i sieci,
 • pozyskanie i przygotowanie map lub szkiców sytuujących projekt, w tym dotyczące zamówienia usług w zakresie obsługi geodezyjnej,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o wydanie wymaganych przepisami prawa decyzji, zgód i zezwoleń administracyjnych albo dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
 • przygotowanie dokumentacji budowlanej w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z wyjątkiem związanych z jej prowadzeniem opłat o charakterze publicznoprawnym,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 • przygotowanie innej dokumentacji w zakresie, w jakim jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

3) koszty niezbędnych nadzorów (archeologiczny, budowlany, autorski, inwestorski, itp.),

4) koszty inwestycyjne budowy pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, w tym robót i materiałów budowlanych, nadzoru oraz dostaw i instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej:

 • usługi związane z nadzorem technicznym realizacji inwestycji w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji szerokopasmowej, w tym związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi i nadzorem autorskim nad robotami budowlanymi przez projektanta, a także nadzorem inwestorskim pod warunkiem pełnienia tych funkcji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie,
 • roboty budowlane,
 • materiały budowlane,
 • dostawa i instalacja niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia elementów pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, takich jak m.in. elementy instalacyjne, złącza, elementy kanalizacji kablowej, studnie, rury, mikrorury, złączki, mufy, kable telekomunikacyjne (wraz z niezbędnymi do pozostawienia w punktach zakończenia sieci zapasami), splittery, taśmy ostrzegawcze, znaczniki elektromagnetyczne, szafy i kontenery telekomunikacyjne, słupy, maszty i wieże radiowe, a także elementy pasywne niezbędne do ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej;

5) koszty nabycia prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją Przedsięwzięcia,a) koszty nabycia prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją Przedsięwzięcia,b) opłaty dla właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub zarządcy nieruchomości w zakresie w jakim wynikają z art. 30 ust. 3b pkt 1) i art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa);

6) koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci szerokopasmowej:

 • koszty nabycia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA, tj. m.in.: OLT, CMTS, DSLAM, ONU (wyłącznie z portami szerokopasmowymi wyposażonymi w co najmniej dwa takie porty, multipleksery, wzmacniacze, przełącznice, karty liniowe, urządzenia radiowe),
 • usługi związane z konfiguracją urządzeń w sieci telekomunikacyjnej oraz nadzorem technicznym;

7) koszty instalacji linii kablowych i ich duktów do oraz wewnątrz budynków, w tym wewnątrz mieszkań,

8) koszty dotyczące aktywnych elementów sieci umieszczanych lub instalowanych w budynkach, w szczególności koszty urządzeń abonenckich (przede wszystkim dotyczy to kosztów ponoszonych na wszelkie formy nabycia, wytworzenia, zakupu),

9) koszty dotyczące aktywnych elementów sieci, w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych, w tym urządzeń radiowych instalowanych w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej,

10) wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi (pod warunkiem że są związane bezpośrednio z realizowanym Przedsięwzięciem – do wysokości 10 % wartości Przedsięwzięcia ogółem):

 • plakat, ulotki, filmiki promocyjne,
 • tablica informacyjna,
 • tablica pamiątkowa;

11) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,

12) opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją Przedsięwzięcia, w szczególności z wydaniem decyzji, zgód i zezwoleń:

 • opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,
 • opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jednak wydatki te są niekwalifikowalne, jeśli stanowią karę za naruszenie obowiązujących przepisów prawa;

13) koszty innych środków trwałych niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia.

Pożyczka szerokopasmowa alternatywą dla dotacji POPC 1.1

Podsumowując – znów nie będzie łatwo i choć to pożyczka, a nie bezzwrotna dotacja POPC 1.1, to wymogi formalne będą na bardzo zbliżonym poziomie, jak w ostatnich dwóch naborach wniosków o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na obszarach “białych plam”.

Jeżeli jesteś operatorem telekomunikacyjnym i nie masz możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach POPC 1.1, skontaktuj się z nami, a nasi Doradcy pomogą Ci przebrnąć przez wszelkie procedury uzyskania pożyczki, a następnie rozliczą całą Twoją inwestycję.