RPO WZ 1.2 – zachodniopomorskie

„Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

 • TYP 1: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
 • TYP 2: Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • Typ projektów 1:
  • mikroprzedsiębiorstwa,
  • małe przedsiębiorstwa,
  • średnie przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa.
 • Typ projektów 2:
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • grupy przedsiębiorstw,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOTACJĘ ?

Wsparcie z funduszy unijnych przeznaczone jest na inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (w szczególności w wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych). Ma ona służyć firmom ze Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Prace B+R mają na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu, określonych jako inteligentne specjalizacje tj.:

 • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • Zaawansowane wyroby metalowe,
 • Produkty drzewno-meblarskie,
 • Opakowania przyjazne środowisku,
 • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • Multimodalny transport i logistyka,
 • Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Lista specjalizacji wybranych w danym konkursie będzie publikowane wraz z dokumentacją konkursową.

Dofinansowaniu będą podlegały w szczególności wydatki na:

 • nabycie aparatury badawczo-rozwojowej,
 • wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje na oprogramowanie) niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w firmie.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

 • Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 000 000 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:
  • 55% mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • 45% średnie przedsiębiorstwa,
  • 35% duże przedsiębiorstwa.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Przedsięwzięcie służyć ma realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce).
 • Działanie jest skierowane zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających prowadzenie własnej działalności B+R, jak i rozwijających działalność badawczo-rozwojową.
 • Preferowane będą przedsięwzięcia, które będą służyć nawiązywaniu bądź rozwijaniu współpracy badawczo-rozwojowej z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę (współpraca powinna być zobrazowana w składanych wraz z projektem planach badawczych).
 • W ramach finansowania krzyżowego (10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu) przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać wsparcie w zakresie specjalistycznych szkoleń (np. w zakresie zarządzania infrastrukturą B+R), co przełoży się na wzrost kompetencji i praktycznej wiedzy wykorzystywanej na etapie prac badawczych.