RPO WZ 1.4 – zachodniopomorskie

„Wdrażanie wyników prac B+R”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Typ projektu: Wdrażanie wyników prac B+R.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOTACJĘ ?

Wsparcie z funduszy unijnych ukierunkowane jest na rynkowe zastosowanie przez firmy ze Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego wyników projektów badawczo-rozwojowych. Premiowane będą projekty w szczególności finansowane w ramach działania 1.1 RPO WZ 2014–2020.
Celem wsparcia będzie wdrożenie w firmach innowacji produktowych bądź procesowych. Innowacje oparte będą o nowe, współtworzone przez przedsiębiorstwo rozwiązania technologiczne.

Wsparcie dotacyjne zostanie ukierunkowane na inwestycje w:

 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne (np. licencje) skutkujące wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

Inwestycje muszą prowadzić do wdrożenia w firmie innowacyjnych rozwiązań tzn:

 • wykreować nowy lub zasadniczo ulepszony produkt/usługę lub
 • zwiększyć efektywność produkcji przedsiębiorstwa lub
 • zmienić proces produkcyjny w zasadniczy sposób.

Warunkiem koniecznym do spełnienia będzie zgodność projektu z regionalną strategią na rzecz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.
Branże wpisujące się w inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego to:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA?

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie:

 • 55% – dla mikro, małych przedsiębiorców,
 • 45% – dla średnich przedsiębiorców.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 10 000 000 zł

DODATKOWE INFORMACJE

 • Wyłączone ze wsparcia są:

– inwestycje oparte na gotowym rozwiązaniu technologicznym,
– inwestycje w których wdrażanie nowego rozwiązania technologicznego nie stanowi kluczowego aspektu projektu,
– projekty zakładające kwalifikowanie do dofinansowania nakładów inwestycyjnych, które nie będą niezbędne (bądź ich skala nie będzie adekwatna) do wdrożenia wyniku prac badawczo-rozwojowych.

 • Premiowane będą przedsięwzięcia, wspierające współpracę w obszarze prac B+R lub transfer wyników prac badawczo-rozwojowych z uczelni zachodniopomorskich (w szczególności realizowane przez spółki spinoff i spinout).