RPO WZ 1.7 – zachodniopomorskie

„Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM)”

JAKIE TYPY PROJEKTÓW UNIJNYCH MOGĄ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE UNIJNE?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE UNIJNE?

Fundusze unijne pozwolą na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych. W ramach środków z dotacji będzie można sfinansować zakup (przy założonych ograniczeniach) m.in.:

 • gruntów,
 • budynków i budowli,
 • robót i materiałów budowlanych,
 • maszyn i urządzeń,
 • linii produkcyjnych,
 • wartości niematerialnych i prawnych.

Wymienione inwestycje muszą prowadzić do wdrożenia innowacji technologicznych i docelowo spowodować:

 • wykreowanie nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
 • zwiększenie efektywności produkcyjnej firmy,
 • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA?

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
 • Średnie przedsiębiorstwa – 45%

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1.000.000 zł

DODATKOWE INFORMACJE

 • Wymogiem jest wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego.
 • Koniecznym efektem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, czyli na rynku co najmniej regionalnym faktycznie znajdą się podmioty zainteresowane ofertą firmy.
 • Lokalizacja projektu oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej firmy muszą znajdować się na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Projekty muszą posiadać charakter stacjonarny.
 • Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, konieczne jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
 • Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 muszą być zgodne ze strategią ZIT SOM (z celami, założeniami i kierunkami rozwoju) oraz być komplementarne z innymi projektami w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych SOM.
 • Realizacja projektu musi prowadzić do stworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie. Dodatkowo premiowane będą projekty przyczyniające się do utworzenia większej liczby miejsc pracy.
 • Zakup robót i materiałów budowlanych nie może stanowić więcej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
 • Punktacja uzależniona będzie od m.in.:
  – stopnia wpływu realizacji projektu na założenia Strategii ZIT SOM;
  – przyczenienia się do wzrostu wskaźnika Liczba wprowadzonych innowacji (szt.);
  – komplementarności i zintegrowanego charakteru projektu. Najwyżej punktowane będą projekty zlokalizowane na obszarze terenu inwestycyjnego będącego przedmiotem projektu w ramach Działania 1.11 RPO WZ oraz projekty powiązane z projektami zrealizowanymi/trwającymi w ramach Strategii ZIT SOM;
  – wpisania się projektu w specjalizacje regionalne określone w Strategii ZIT SOM – premiowane będą: branża metalowa i maszynowa, branża drzewna i chemiczna oraz logistyka;
  – kooperacji z lokalnymi i ponadlokalnymi partnerami gospodarczymi. Premiowane będą projekty, które przyczynią się do nawiązania/rozwinięcia współpracy z partnerami działającymi na obszarze SOM;
  – efektywności dofinansowania. Najwyżej punktowane będą projekty o wartości dofinansowania mniejszej niż 500 000,00 zł.