RPO WZ 9.1 – zachodniopomorskie

„Infrastruktura zdrowia”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), przebudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia. Przedmiotowy konkurs dotyczy wyłącznie projektów z zakresu opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej – finansowanej ze środków publicznych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wznosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 zł.

DODATKOWE INFORMACJE

  • Jako element uzupełniający ww. przedsięwzięć infrastrukturalnych, możliwy jest zakup wyrobów medycznych oraz systemów informatycznych poprawiających zarządzanie (w tym również sprzętu komputerowego). Zakup pozostałych elementów wyposażenia będzie stanowił wydatek niekwalifikowalny.
  • Wparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty ukierunkowane na rozwój usług na poziomie społeczności lokalnych.
  • Wparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty zmierzające do deinstytucjonalizacji opieki medycznej (liczba mieszkańców objętych całodobowym pobytem i opieką nie jest większa niż 30 osób).