RPO WZ 9.3 – zachodniopomorskie

„Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Typ projektu: Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.

W ramach określonego powyżej typu projektu wspierane będą przedsięwzięcia polegające przede wszystkim na:

 • przebudowie lub adaptacji zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami,
 • zagospodarowaniu lub zmianie zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • instytucje kultury,
 • partnerstwa ww. podmiotów.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

Poziom dofinansowania projektów uzależniony będzie od typu gminy na terenie, której będzie realizowany projekt.

 • Minimalna kwota dofinansowania projektu – 500.000 zł
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 4.000.000 zł

DODATKOWE INFORMACJE

 • Brak Lokalnego Programu Rewitalizacji zaakceptowanego przez IZ RPO WZ oznacza brak możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 9.3.
 • Kryterium dostępu do wsparcia będzie umieszczenie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
 • W zakresie projektów dotyczących mieszkalnictwa, możliwa będzie realizacja jedynie działań związanych z częściami wspólnymi budynków.
 • W ramach priorytetu przewidziane jest finansowanie dróg lokalnych pod warunkami, że będą one stanowiły jedynie element projektu oraz wsparcie to będzie musiało być elementem kompleksowej rewitalizacji.
 • W przypadku realizacji projektów z zakresu mieszkalnictwa, w przypadku termomodernizacji będzie wymagany audyt energetyczny.
 • Limit na promocję projektu może wynosi nie więcej niż 20 000 zł.
 • W ramach konkursu ogłoszonego w I kwartale 2017 r. kwalifikować się będą jedynie projekty, które zakończą się nie później niż 31 grudnia 2018 r.